Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Obnovit původní
12 měsíců záruka

Minimální záruka na veškeré naše zboží je 12 měsíců

Zboží zasíláme do druhého dne

Objednané zboží zasíláme okamžitě, bez dlouhého čekání

Záruka 100% kvality

Veškeré zboží před prodejem důkladně testujeme

Kategorie

Kontakty


Sídlo firmy:
Josef Přichystal
Hradešínská 2374/33, 101 00, Praha 10
Podnikající zapsán v živnostenském rejstříku od 14.1. 2002

IČO: 71084801
DIČ: CZ7403100287

Kamenná prodejna:
Bazar Nekázanka
Jeruzalémská 956/10, Praha 1, 110 00.

Fakturace, e-shop:
webadmin@nekazanka.cz
tel. 773034901
Výkup, prodej - kamenná prodejna:
bazar@nekazanka.cz
tel. 224210550, 777838831, 777318108Záruka na zboží


Záruka u použitého zboží je podle § 2167 písm. c) a § 2168 zákona č. 89/2012 Sb. je zkrácena na polovinu zákonné záruky a to na 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak (v popisu zboží uvedeno „nové, záruka 24 měsíců“) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením a stářím předmětného zboží. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (faktura / paragon).

Záruční doba se začíná čerpat od chvíle převzetí zboží kupujícím.

Záruka u použitého zboží se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním(kapacita akumulátoru, povrchové vady, vodotěsnost apod). Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Co znamená „Stav zboží“ v popisu zboží?


Nové – zboží v originálním nepoškozeném obalu. Záruka 24 měsíců.

Rozbaleno – zboží, které bylo vyjmuto z originálního obalu, ale nebylo použité a je zcela bez závad. Zboží je prodáváno bez, nebo s originálním obalem, který může být i lehce poškozen – více v popisu konkrétního zboží. Zkrácená záruka na použité zboží 12 měsíců.
Nerozbaleno - zboží, které nebylo vyjmuto z originálního obalu, nebylo použité a je zcela bez závad. Zboží je prodáváno v originálním obalu který může být lehce poškozen. Zkrácená záruka na použité zboží 12 měsíců. 

Zánovní – zboží, které bylo námi pouze vyzkoušené, nebo bylo užívané velmi krátkou dobu, která na něm nezanechala žádné stopy užívání. Zboží je prodáváno bez, nebo s originálním obalem, který může být i lehce poškozen – více v popisu konkrétního zboží. Zkrácená záruka na použité zboží 12 měsíců.

Použité – použité zboží, které nese více, nebo méně stopy užívání. Zboží je prodáváno bez, nebo s originálním obalem, který může být i lehce poškozen – více v popisu konkrétního zboží. Zkrácená záruka na použité zboží 12 měsíců.

Na náhradní díly – poškozené zboží, nebo jeho části. Zboží je prodáváno bez, nebo s originálním obalem, který může být i lehce poškozen – více v popisu konkrétního zboží. Zkrácená záruka na použité zboží 12 měsíců.Reklamace zboží


Postup ze strany kupujícího:


V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, se kterou nebyl kupujícímu vědomě prodáván(uvedeno na paragonu, nebo faktuře) a která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku. Má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.nekazanka.cz, doporučujeme zaslat email o vzniklé situaci na webadmin@nekazanka.cz, nebo využít našeho kontaktního formuláře. V popisu uveďte vždy typ výrobku, jeho výrobní číslo(pokud je známo), číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu. Zaslání těchto informací usnadní identifikaci zásilky a vyřízení Vašeho požadavku. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny zpět odesílateli.


Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.


Je vhodné zboží zasílat v originálním vnějším obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Zboží musí být zasíláno čisté, kompletní, včetně příslušenství se kterým byl prodáván, nedohodne-li se zákazník s dodavatelem jinak. Reklamované zboží přijímáme na adrese naší kamenné prodejny. Stejná adresa slouží i pokud bude Kupující reklamované zboží posílat. Reklamované zboží s dobírkou bude vráceno zpět odesílateli.


Průběh a vyřízení reklamace prodávajícím:


Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace, nebo jeho průběhu kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.


Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění (převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím), pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.


Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace – možnosti řešení níže. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, případně mu bude zboží ne náklady zákazníka zasláno.

Nárok na uplatnění REKLAMACE nevzniká pokud
  • • Na poškození vzniklá mechanickým poškozením věci.
  • • Na poškození věci vzniklé v podmínkách, které nejsou pro danou věc určené.
  • • Na poškození vzniklá neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
  • • U věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
  • • Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Řešení REKLAMACE v případě, že reklamace je oprávněná
  • • Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • • Bezplatné odstranění vady opravou
  • • Přiměřená sleva z kupní ceny
  • • Vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvyOdstoupení od smlouvy


V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn zde. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.Řešení sporů


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa,eu. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).